Reklamační a nákupní řád, obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu cukrárna-pierot.cz.

František Klema, se sídlem Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 10, zapsaný u ŽÚ Praha 10, č.j. 3797/94/F/VO/B1

IČ:62561472.

Kontakt: Jana Klemová tel.: 283 932 415, mobil: 604 117 432

Provozovna:

Cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00.

Provozní doba 9:00- 18:00hod.

Předmět činnosti e-shopu

Příprava dortů a zákusků – viz naši aktuální nabídku pro koncové zákazníky – maloobchod.

Ceny zboží

Cena se řídí aktuálními platnými ceníky cukrárny PIEROT. Provozovatel internetového obchodu cukrárna-pierot.cz., je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu cukrárna-pierot.cz. (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.

Výsledná cena může být upravena dle skutečně použitých obalů.

Platba

Platbu je možné provést několika způsoby:

hotově při převzetí na prodejně

kartou při převzetí na prodejně

předem převodem na č. ú. 157951664/ 0300 vedený u Poštovní spořitelny

Expedice, termín a způsob doručení

Expediční doba Vaší objednávky je čas, za který Vámi objednané zboží vyrobíme, připravíme k odběru. V drtivé většině případů jsme schopni dohodnuté expediční doby dodržet (48 hodin). Ve výjimečných případech může dojít ke zdržení, které nemůžeme z naší strany ovlivnit a které se vždy snažíme minimalizovat. V případě změny expediční doby Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Termín odběru: Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte datum požadovaného odběru.

Způsob dodání Vašeho zboží uveďte do poznámky při objednání zboží.

- Osobní odběr – místem osobního odběru je cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00 v provozní době 9:00- 18:00hod.

Storno objednávky

Objednávku můžete stornovat nejpozději 24 hodin před dodáním zboží, a to buď telefonicky, nebo e-mailem na cukrarna@cukrarna-pierot.cz. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.

Reklamační řízení

U potravinářského zboží typu dorty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální prohlídkou při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit neprodleně při převzetí u dopravce nebo na odběrovém místě. Reklamace chuti, složení nebo jiných vnějších prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy Cukrárna PIEROT. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Cukrárna PIEROT, pro příjem reklamací. Náš obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii účtenky, popis závady, kompletní výrobek.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

Ztrátou dodacího listu, prodejního dokladu.

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.

Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.

Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.

Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu)

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí.

Zanedbáním péče o zboží.

Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedených v reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.

Zboží bylo poškozeno živly. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Dále kupující nemá právo uplatnit záruky na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět.

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamované zboží dopravit na odběrové místo: cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9-Čakovice, 196 00.

Bezpečnost a ochrana informací

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby dle Vašich potřeb. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno. Rovněž tak můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Veškeré informace související s ochranou Vašich osobních údajů, jakož i Vaše práva a povinnosti jsou uvedeny níže.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 Uděluji tímto souhlas společnosti František Klema - Cukrárna PIEROT, se sídlem Cukrovarská 15/20, Praha 9, IČ: 62561472, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovávala (zejména prostřednictvím shromažďování, profilování, vyhodnocování, monitorování a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zjištění a vyhodnocení mých potřeb a zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při vzájemné komunikaci, a to v tištěné formě a/nebo elektronicky.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresy používaného zařízení a soubory cookies.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlasu lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu cukrarna@cukrarna-pierot.cz či dopisem zaslaným na adresu Cukrovarská 15/20, Praha 9, 196 00.

 Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám. Poskytování zboží a služeb na základě uzavřené kupní smlouvy však není udělením tohoto souhlasu podmíněno.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

 Správce údajů, společnost František Klema- Cukrárna PIEROT, se sídlem Cukrovarská 15/20, Praha 9, IČ: 62561472 (dále také jako „společnost“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, tj. do 24. května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete při objednávání zboží a služeb v internetovém obchodě Cukrárna-PIEROT.cz ( dále také jako „e-shop“).

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Jsme společnost 62561472 , IČ: 62561472, se sídlem Cukrovarská 15/20, Praha 9, tel. 283 932 415, e-mail cukrarna@cukrarna-pierot.cz a zabýváme se prodejem vybraných výrobků. Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete při objednávání zboží a služeb v internetovém obchodě Cukrárna-PIEROT.cz.

Zástupcem společnosti Cukrárna PIEROT je Jana Klemová, kterou můžete se svými dotazy a připomínkami kontaktovat na e-mailové adrese cukrarna@cukrarna-pierot.cz.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme zejména ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění objednávkového formuláře v rámci e-shopu, jiným písemným způsobem či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno a příjmení;

Adresa bydliště (doručovací adresa);

E-mailová adresa;

Telefonní číslo;

Platební údaje (číslo bankovního účtu), je-li platba za zboží a služby prováděna bezhotovostně;

Dříve provedené nákupy zboží a služeb v rámci e-shopu;

IP adresu, z níž byla přijata objednávka;

Soubory cookies, neodmítnete-li jejich užívání;

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

(1) Řádného (bezvadného) poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu, které jste si objednali;

A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

(2) Zkvalitnění našich služeb;

(3) Interních analýz zákaznické poptávky po námi nabízeném zboží a službách (zjišťování preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim potřebám);

(4) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu: cukrarna@cukrarna-pierot.cz); a dále za účelem

(5) plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo

(6) pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).

 

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

Z důvodu řádného splnění smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zaslané v rámci e-shopu. Zejména máme zájem na řádném a včasném doručení Vámi vybraného zboží a služeb k Vašim rukám, flexibilitě v případě změn v objednávce či pokud byste požadovali její zrušení (Ad. 1);

Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2, 3, 4);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 5);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 6).

 

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

Poskytnutí Vámi objednaného zboží či služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (postup uzavření smlouvy je blíže vysvětlen v obchodních podmínkách). Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;

Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

 

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu cukrarna@cukrarna-pierot.cz či dopisem zaslaným na adresu Cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu můžete v e-shopu i nadále objednávat zboží a služby.

 

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené kupní smlouvy, nebo

Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 2 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo

V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou;

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme neobnovitelným výmazem.

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří:

ANTEE s.r.o.

GOPAY s.r.o.

A další subjekty spolupracující za účelem doručení zboží do Vašich rukou, např. Státní podnik Česká pošta, s. p.; DHL, PPL, DPD a jiné.

Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

 

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobní údajů v rámci objednávky v e-shopu nedojde k odeslání objednávkového formuláře ani k následnému uzavření kupní smlouvy.

 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

Přístup k osobním údajům;

Opravu osobních údajů;

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

Omezení zpracování;

Přenositelnost údajů;

Vznést námitku proti zpracování;

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;

Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese cukrarna@cukrarna-pierot.cz či dopisem zaslaným na adresu Cukrárna PIEROT, Cukrovarská 15/20, Praha 9.nebo telefonicky, není-li dále uvedeno jinak.

Případné dotazy či připomínky můžete adresovat na e-mailovou adresu cukrarna@cukrarna-pierot.cz.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že ne/dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;

Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;

Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

c) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce). Více v dokumentu „Právo vznést námitku“.

d) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci. Více informací o zabezpečení osobních údajů naleznete na www.antee.cz/gdpr

Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s prodejem.

V případě, že máte zájem o doplňující informace k Nákupnímu řádu cukrárna-pierot.cz nebo máte zájem o úpravu některé z podmínek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 283 932 415 nebo na e-mailu cukrarna@cukrarna-pierot.cz

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018

 

 

     PRODEJNÍ DOBA       platná do 28.6.2019:

Otevřeno denně
pondělí - neděle
9:00 - 18:00

Kontakt

Cukrovarská 20/15
Praha 9 - Čakovice
196 00

tel.: 283 932 415

email:

cukrarna@cukrarna-pierot.cz

Do navigaceCukrovarská 20

Autobus č.136, 351, 377 Zastávka: Čakovický zámek

 

IČ: 62561472
DIČ: CZ7201020013

Cukrárna Pierot